گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

سیدعلی اکبر یدالهی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/02/26

محل شهادت : خرمشهر

سیدمصطفی یدالهی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1367/01/29

محل شهادت : فاو

سیدمحمد یاجدی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : پاسگاه زید

سیدمحمد کریمی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

سیدماشااله هاشمی کاشانی ثانی

تاریخ شهادت : 1367/03/04

محل شهادت : شلمچه

سید محسن هاشمی نژاد

تاریخ شهادت : 1362/12/25

محل شهادت : طلائیه

سید عزیزاله میرزایی

تاریخ شهادت : 1363/12/22

محل شهادت : شرق دجله

سیدحسین میرحسینی آرانی

تاریخ شهادت : 1364/03/15

محل شهادت : دزفول

سیدمحمد موسوی علی آبادی

تاریخ شهادت : 1365/10/26

محل شهادت : شلمچه

سید هانی موسوی

تاریخ شهادت : 1369/12/11

محل شهادت : چنگوله عراق

سیداصغر مصطفوی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/05/07

محل شهادت : پاسگاه زید

سیدابوالفضل مستوری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/11/18

محل شهادت : رقابیه

سیدعباس مستوری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1363/12/22

محل شهادت : جزیره مجنون

سیدناصرآقا مرتضوی

تاریخ شهادت : 1365/01/01

محل شهادت : پنجوین

سیدمحمد محمدی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

سیدفرهاد متولی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/02/23

محل شهادت : شلمچه

سیدمحمود قهاری

تاریخ شهادت : 1362/01/22

محل شهادت : شرهانی

سیدحسین قریشی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/01/16

محل شهادت :

سیدرحیم قارونی

تاریخ شهادت : 1370/01/27

محل شهادت : بیمارستان ساسان تهران

سیدعباس فدایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1363/07/27

محل شهادت : میمک

سید حسن فخریان آرانی

تاریخ شهادت : 1364/12/15

محل شهادت : قلاویزان

سیدعباس طباطبایی

تاریخ شهادت : 1365/10/22

محل شهادت : شلمچه

سید علی طاهایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/02/12

محل شهادت : فاو

سیدمرتضی صالحی

تاریخ شهادت : 1361/08/16

محل شهادت : عین خوش

سیدحسین سیدیان ابوزیدآبادی

تاریخ شهادت : 1363/03/13

محل شهادت : محور سنندج

سیدیوسف سیدیان ابوزیدآبادی

تاریخ شهادت : 1362/12/04

محل شهادت : پاسگاه زید

سیدجواد سیدیان آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/29

محل شهادت : شلمچه

سیدمحمود سیدیان آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/24

محل شهادت : شلمچه

نعمت اله سیدی کاغذی

تاریخ شهادت : 1362/12/03

محل شهادت : طلائیه

سیداحمد سجادی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1360/08/16

محل شهادت : جاده اهواز-دزفول

سیدعباس سادات الحسینی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

سیداحمد ساجدین آرانی

تاریخ شهادت : 1364/04/19

محل شهادت : پیرانشهر

سیدجواد زواره ای بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/01/02

محل شهادت : شوش

سیدحسین زهری بیدگلی

تاریخ شهادت : 1362/08/12

محل شهادت : مریوان

سیدجلیل رزاقی کاغذی

تاریخ شهادت : 1363/12/26

محل شهادت : جزیره مجنون

سیدعلی خاره ای

تاریخ شهادت : 1363/12/22

محل شهادت : جزیره مجنون

سیدمحسن خاره ای

تاریخ شهادت : 1366/04/08

محل شهادت : سردشت

سیدمحمد خاتمی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1362/12/18

محل شهادت : جزیره مجنون

سیدمهدی خاتمی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1364/11/24

محل شهادت : فاو

سیدماشااله حسینی زاده

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : اشنویه

سیدمحمد حسین زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1362/01/21

محل شهادت : فکه

سیدحسین جدی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/09/14

محل شهادت : موسیان

سیدعباس تکیه آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/26

محل شهادت : شلمچه

سیدمحسن توفیقی نوش آباد

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : خرمشهر

سیدعباس پردل

تاریخ شهادت : 1362/12/05

محل شهادت : بیمارستان تهران

سید محمد پاده بان

تاریخ شهادت : 1391/08/16

محل شهادت : جاده سامرا

سید علی رضا بنی طبا

تاریخ شهادت : 1365/01/08

محل شهادت : فاو

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع