گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

جواد یوسفیان آرانی

تاریخ شهادت : 1362/07/30

محل شهادت : مریوان

صمد یزدانی

تاریخ شهادت : 1362/12/11

محل شهادت : منطقه طلاییه

جواد یتیمی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

سیدمحمد یاجدی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : پاسگاه زید

محمد کوچکی نصر آبادی

تاریخ شهادت : 1361/05/07

محل شهادت : پاسگاه زید

ابوالفضل کوچه گرد

تاریخ شهادت : 1361/02/20

محل شهادت : خرمشهر

سیدمحمد کریمی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

محمدعلی کریم زاده یزدلی

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : شلمچه-پاسگاه زید

داود کبیری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

غلام حسین کاوانی

تاریخ شهادت : 1367/01/31

محل شهادت : فاو

حسن هوایی

تاریخ شهادت : 1361/01/02

محل شهادت : کرخه

محمد نیکی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/05/07

محل شهادت : پاسگاه زید

ابراهیم نیکوفرد

تاریخ شهادت : 1360/12/01

محل شهادت : تنگه چزابه

امیرحسین نیک روش بیدگلی

تاریخ شهادت : 1363/12/17

محل شهادت : هور العظیم

علی محمد نیازی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1367/01/28

محل شهادت : فاو

ابوالفضل نوروزپوربیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/12/05

محل شهادت : پاسگاه زید

احمدعلی نوذریان

تاریخ شهادت : 1365/11/07

محل شهادت : شلمچه-پاسگاه زید

عباس نمدیان آرانی

تاریخ شهادت : 1361/03/02

محل شهادت : خرمشهر

ابراهیم نعل بندی

تاریخ شهادت : 1366/04/08

محل شهادت : غرب سردشت

محمد نساج یگانه

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : پاسگاه زید

مهدی نجفی دوست

تاریخ شهادت : 1362/12/03

محل شهادت : طلائیه

محمد نجفی

تاریخ شهادت : 1366/09/09

محل شهادت : خرمشهر

جواد ناصحی پور

تاریخ شهادت : 1366/01/20

محل شهادت : شلمچه-پاسگاه زید

سید عزیزاله میرزایی

تاریخ شهادت : 1363/12/22

محل شهادت : شرق دجله

محمدرضا مکاری نژادآرانی

تاریخ شهادت : 1360/05/10

محل شهادت : محور آبادان-ماهشهر

عباس موچول زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1362/12/09

محل شهادت : طلائیه

قدمعلی مهمان نواز نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/12/20

محل شهادت : شلمچه

نوراله مهدیه آرانی

تاریخ شهادت : 1361/08/30

محل شهادت : عین خوش

محمد منصوری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/06/04

محل شهادت : فاو

مصطفی ملکیان آرانی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

سیداصغر مصطفوی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/05/07

محل شهادت : پاسگاه زید

منصور مصباح پور بیدگلی

تاریخ شهادت : 1366/12/26

محل شهادت : حلبچه

محمد مشرقیان آرانی

تاریخ شهادت : 1366/04/08

محل شهادت : سردشت

حسین مشتعل آرانی

تاریخ شهادت : 1361/03/24

محل شهادت : شلمچه-پاسگاه زید

اصغر مسجدی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1362/05/14

محل شهادت : حاج عمران

عباس مسجدی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1367/01/29

محل شهادت : فاو

سیدابوالفضل مستوری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/11/18

محل شهادت : رقابیه

علی رضا مستحکم آرانی

تاریخ شهادت : 1361/02/20

محل شهادت : شلمچه

جواد مزروعی

تاریخ شهادت : 1362/08/13

محل شهادت : مریوان

حسین مرنجابیان آرانی

تاریخ شهادت : 1361/04/28

محل شهادت : پاسگاه زید

جواد مرغابی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : پاسگاه زید

عباس مداح نصر آبادی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

حسین مختص آبادی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1362/07/29

محل شهادت : مریوان

علی محمودی آرانی

تاریخ شهادت : 1360/05/03

محل شهادت : بانه-کردستان

محمد محمودی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

مسعود مجیدی

تاریخ شهادت : 1362/01/12

محل شهادت : فکه

حسن مجدی

تاریخ شهادت : 1367/01/29

محل شهادت : فاو

علی مبینی زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1361/08/11

محل شهادت : عین خوش

علی رضا مالکیان

تاریخ شهادت : 1362/07/30

محل شهادت : مریوان

عباس قوامی فرد

تاریخ شهادت : 1365/11/07

محل شهادت : شلمچه

سیدمحمود قهاری

تاریخ شهادت : 1362/01/22

محل شهادت : شرهانی

ایرج قندی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

عباس قندی

تاریخ شهادت : 1365/10/25

محل شهادت : شلمچه-پاسگاه زید

حسین قدیرزاده آرانی

تاریخ شهادت : 1365/12/21

محل شهادت : شلمچه

عباس قبایی آرانی

تاریخ شهادت : 1360/07/05

محل شهادت : محمود آباد-خرمشهر

حسین قامتی آرانی

تاریخ شهادت : 1362/07/27

محل شهادت : مریوان

محمدعلی قاسم پورآرانی

تاریخ شهادت : 1362/07/29

محل شهادت : پنجوین

عباس فخراییان

تاریخ شهادت : 1360/06/23

محل شهادت : سومار

محمد فتح القریب بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/03/03

محل شهادت : خرمشهر

علی اکبر غیرتی آرانی

تاریخ شهادت : 1360/09/22

محل شهادت :

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع